вівторок, 8 вересня 2015 р.

Для учнів 6 класів

Починаємо вивчати числівник.

Пропоную вам зайти на цю сторінку http://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2446


Особливості написання відмінкових форм іменників. Кличний відмінок.

http://svitslova.com/mova/morpho/4149-2013-11-17-11-26-09.htmlПовторюємо вивчене в 5 класі

Звертання
Звертання — це слово або декілька слів, що називають особу чи предмет, до якого звернена мова. Звертання бувають поширені (складаються з декількох слів) і непоширені (складаються з одного слова): Не журися, славна Україно. Слово, чому ти не твердая криця.
Звертання може знаходитися на початку, в середині і в кінці речення. Звертання виражаються:
- кличною формою іменника: Що, братику, посіяв, те й пожни!
- прикметником, ужитим у значенні іменника: Будь щаслива та здорова, чорноброва. На початку речення звертання виділяється комою або, при окличній інтонації, знаком оклику; в середині речення — комами з обох боків: Земле, радій і цвіти! Оживи, козацька славо, у бандурних струнах. Привіт тобі, прекрасний ранку!
Зверніть увагу! Вигуки, що знаходяться при звертанні, відокремлюються комами: Ах, я люблю тебе, Вкраїно, і сам не знаю, що кажу.
Підсилювальні частки о, ой перед звертанням не відокремлюються комою, тому що становлять єдине ціле: Ой Морозе, Морозенку, ти славний козаче.
                                               Вставні слова. Виділення їх на письмі комами
Вставними є такі конструкції, за допомогою яких мовець виражає своє ставлення до висловленої думки, як от:
1. Виражає упевненість або невпевненість у тому, про що повідомляється: безперечно, звичайно, може, мабуть, зрозуміло, дійсно, певне (певно), здається, боюся, сподіваюся, очевидно та ін.: Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже почалось.
2. Вказує на порядок думок, послідовність їх викладу: по-перше, по-друге, до речі, далі, нарешті та ін.Будинок готелю був, по-перше, високий і міцної старовинної кладки, а по-друге, наріжний.
3. Дає емоційну оцінку повідомлюваному: на щастя, на жаль, на нещастя, дивна річ та ін.:Шкода, той час не вернеться ніколи.
4. Вказує на джерело думки, характер висловлення: взагалі, іншими словами, можна сказати, так би мовити, як кажуть та ін.: А що ж, по-твоєму, чинити маємо.
Вставні конструкції не є членами речення, тобто не відповідають на жодне питання в реченні:Коні, кажуть, сліпнуть у шахтах — вставне слово. Кажуть люди, кажуть, що я файна дівка — присудок.
У реченні вставні слова виділяються комами. Якщо вставні конструкції входять до складу відокремлених членів речення, то вони не виділяються комами: Десь далеко, мабуть під Черніговом, глухо гули гармати.
Якщо при вставних словах є сполучники, які до них належать, то вони виділяються разом зі сполучником: А може, власне, і не в тому справа. Якщо ж сполучник відноситься до інших членів чи до всього речення, то вставне слово обов’язково виділяється комами: А то ще кажуть: миска з крутими берегами. Або пустився берега чоловік. Або, нарешті, кажуть, берега дати.
Зверніть увагу! Не є вставними і не виділяються комами такі слова: ніби, нібито, немовби, все-таки, адже, от, тільки, принаймні, навіть, між тим, за традицією, буквально, якби, майже, при тому, при цьому, часом, тим часом, до того ж, приблизно, якраз, як-не-як: Злива тривала майже годину.
Однорідні члени речення
Однорідні члени речення — це такі члени речення, які виконують однакову синтаксичну функцію, відносяться до одного й того самого члена речення і поєднуються між собою сурядним зв’язком. Однорідні члени речення рівноправні і не залежать одне від одного. Вони називають поняття, близькі за своєю сутністю.
У реченні однорідні члени можуть поєднуватися за допомогою: 1) сполучників сурядності (Теслярі робили мости на Дніпріі Дінціі на тихому Збручі); 2) інтонації, що на письмі позначається комою або крапкою з комою (В один день затопило лісисінокосигороди); 3) обох цих способів (Сонце рослопалало і тихо спускалося додолу). Однорідними можуть бути будь-які (і головні, і другорядні) члени речення.
Здебільшого однорідні члени речення виражаються однією й тією ж частиною мови, але в ролі однорідних членів можуть виступати й різні частини мови (Хоч був тато грізним, але нас дуже любив).
Однорідні члени речення бувають непоширені й поширені (Широкоювкритою туманом долиною верталися додому (У. Самчук)). У реченні може бути не один, а кілька рядів однорідних членів (Верби й верболози сіро-зеленим туманом котились по луці ізакривали подекуди воду).
Однорідні члени речення вимовляються з інтонацією переліку.
Не є однорідними членами: 1) повторювані слова, які вживаються в реченні для підкреслення кількості предметів, тривалості дії, вираження емоційності; вони розглядаються як єдиний член речення (Квітки куплю в переході, ніжну, ніжну красу, радість в теплих долонях в дім принесу, принесу (О. Чубачівна)); 2) повторювані однакові форми слів, об’єднані частками нетак (хоч не хоч, писати так писати, дивиться не надивиться); 3) стійкі словосполучення з парними сполучниками і…іні…ні (ні слуху ні духу, ні пава ні ґава, і сміх і гріх); 4) два однакові за формою дієслова, що позначають дію та її мету (піду подивлюся).
 Джерело http://shkolyar.in.ua/odnoridni-cleny-rechennya

четвер, 4 вересня 2014 р.

На допомогу учням 5 класу

Іменник – назва предмета, особи, явища (хто? що?): комп’ютер, батько, сніг.

Прикметник – назва ознаки (який? чий? котрий?): новий, молодий, холодний.

Числівник – кількість предметів, порядок предметів при лічбі (скільки? котрий?): два, четвертий.

Займенник – заміняє іменник, прикметник, числівник, проте він неконкретний (можна сказати аморфний, неточний) (оскільки заміняє вищеназвані частини мови, то й питання його співпадають з питаннями цих частин мови: хто? що? який? чий? котрий? скільки?)  

Увага! Власне слова «хто», «що», «який», «чий», «котрий», «скільки» є займенниками і саме на них будується майже половина займенників, тому варто їх запам’ятати. Займенник варто вивчити прискіпливо, адже через те, що він відповідає на кілька питань і має не один розряд, його можна сплутати з іншими частинами мови.

Дієслово – називає дію (що робити? що зробити?): писати, купувати, знайти.
Інфінітив – неозначена форма дієслова (початкова), впізнаємо по закінченню «ти»: працювати (є ще особові форми дієслова: (я) працюю, (ти) працюєш і т.д.)

Прислівник – незмінна частина мови, що виражає різні види ознак (основне питання – як?): швидко, весело.

четвер, 21 серпня 2014 р.

Мова - це наше багатство


          
Мова - це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова - це всi глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична пам'ять, найцiннiше надбання вiкiв, мова - це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу.
Олесь Гончар


Людина, яка втратила свою мову, - неповноцiнна, вона другорядна в порiвняннi з носiєм рiдноï мови.
Павло Мовчан


Хто не любить своєï рiдноï мови, солодких святих звукiв свого дитинства, не заслуговує на iм'я людини.
Й. Г. Гердер


Рiдна мова на чужинi
Ще милiшою стає.
Павло Грабовський


Мова - це великий дар природи, розвинутий i вдосконалений за тисячолiття з того часу, як людина стала людиною.
Кiндрат Крапива


Поки жива мова в устах народу, до того часу живий i народ. I нема насильства нестерпнiшого, як те, що хоче вiдiрвати в народу спадщину, створену незчисленними поколiннями його вiджилих предкiв.
Костянтин Ушинський


Народ, що не усвiдомлює значення рiдноï мови для свого вищого духовного життя i сам ïï покидає й вiдрiкається, виконує над собою самовбивство.
Шафраник


Найбiльше i найдорожче добро кожного народу - це його мова, та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає I своє давнє життя i своï сподiванки, розум, досвiд, почування.
Панас Мирний


Хто ясно думає, той ясно i говорить.
Буало


Мова - духовне багатство народу.
Василь Сухомлинський


Мова - втiлення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любiмо ïï, вивчаймо ïï, розвиваймо ïï! Борiмося за красу мови, за правильнiсть мови, за приступнiсть мови, за багатство мови...
Максим Рильський

http://lib.misto.kiev.ua/UKR/vyslovy.txt

субота, 9 листопада 2013 р.

Мелітополь - рідне місто

http://www.youtube.com/v/easULTZGkws?autohide=1&version=3&attribution_tag=L4_aGgYGCOUoInK4o0DYoA&autohide=1&showinfo=1&feature=share&autoplay=1

Шановні друзі!

Вітаю Вас з Днем української писемності та мови.

Мова - найбільший скарб будь-якого народу. Тисячоліттями, віками, роками плекала її земля предків, передавала з покоління в покоління, вкладаючи дедалі більше народну душу і водночас формуючи її. Досвід людства упродовж тисячоліть переконливо доводить, що занепад мови - це зникнення нації. Якщо ж мова стає необхідною і вживається насамперед національною елітою - сильною і високорозвиненою стає нація і держава.

День української писемності та мови

неділя, 17 березня 2013 р.

УЧНЯМ

Шановні друзі!
Ці посилання Вам знадобляться для повторення теми "Іменник", Ви зможете не тільки згадати теоретичний матеріал, а і пройти он-лайн тестування з цієї теми.


http://skripnikmarina.ucoz.ua/index/mova_dovidnik/0-274 - довідник з української  мови
http://linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/imen/zv.htm - вправи з теми загальне значення іменника
http://vprava.at.ua/tests/2-19-0 - онлайн тести з теми «Іменник»

пʼятниця, 8 березня 2013 р.

Шановні друзі! 

Це мій новий блог. Гадаю, що він допоможе учням краще вивчити українську мову та літературу.